Barvy barvy barvičky

10. dubna 2010 v 15:22 |  víli elfi bylinkyBarva drahých kamenů

V barvě kamene se odráží jeho chemické složení, vznik i krystalická soustava. Jeho barva může být také způsob, podle kterého si vybíráte vhodný drahý kámen. Každá taková barva má zvýšený pozitivní vliv na určitou oblast a působí určitým způsobem. Již pouze jeho vnějšího vzhledu můžeme získat hodně poznatků. Jednotlivé části  určité látky, z kterého je kámen složen způsobují porušení krystalové mřížky, tzv. barevného centra, díky nimž se část světla pohlcuje a část odráží jako viditelná barva.
ČERNÁ
Tyto nerosty absorbují - odvádějí přebytky energie a pomáhají rozpouštět bloky a jimi zapříčiněné bolesti. Podporují v člověku odolnost a jeho schopnost soustředit se.
ČERVENÁ
Tyto nerosty působí dráždivě a zrychlují životní procesy. Aktivují tělesnou, duševní i duchovní energii a zintenzivňují prožívání.
ORANŽOVÁ
Tyto nerosty posilují a oživují. Podporují radost ze života, spontánnost a tvořivost. Dále mohou podporovat vnímání harmonie a vnitřní rovnováhu.
ZELENÁ
Tyto minerály působí rovnovážně a zintenzivňují emocionální prožívání. Podporují očišťování a povzbuzují obraznost, přinášejí vůli a zdravý optimismus.
ŽLUTÁ a ZLATÉ ZABARVENÍ
Tyto nerosty přinášejí štěstí, bezstarostnost a činorodost, také sebevědomí a víru ve vlastní úspěch.
MODRÉ
Tyto minerály uvolňují, ochlazují a uklidňují. Také podporují upřímnost a vznešenost, hledání pravdy a poznání. Pomáhají člověku vzdávat se všeho starého.
FIALOVÉ
Tyto minerály podporují duševní klid a vyrovnanost a tím i vědomí. Přinášejí duchovní svobodu a sebepoznání.
RŮŽOVÁ
Tyto nerosty působí smířlivě, přinášejí vnímavost, oddanost, soucit a schopnost odpouštět.
BÍLÁ A PRŮZRAČNÁ
Tyto nerosty podporují neutralitu, jasnost a čistotu a upevňují již získanou. Takové nerosty jsou symbolem dokonalosti a tvůrčí síly, která v sobě skrývá všechny možnosti a může vše uskutečnit.
12.10.2005 11:46 - Barvy - trvalý odkaz

Astrální barvy 1.díl

Sedm dimenzí astrálního světa a jejich různé barvy jsem popsala ve své knize Most do Světla. Následující informace jsem obdržela ve dvou meditacích.

Každá astrální dimenze se člení zase na sedm zón, které se v barevném tónu a v hustotě astrální hmoty liší a ve které probíhají vždy jiné učební procesy. Nesmíme si představovat, že astrální oblasti se dělí na přísně ohraničené barvy. Spíše určují obraz plynulé barevné přechody. Také je vždy ten vládnoucí základní tón zaplavován tisíci barevných odstínů. Často se tvoří pruhy nebo barevné obláčky. Každá barva vypadá, jako by sestávala z miliónů nejmenších puntíků. Vzniká dojem, jako by tyto body vyplouvaly na povrch vždy v té určité astrální úrovni a sotva tam dorazí, opět upadnou do hlubin, aby se potom znovu snažily se dostat nahoru.
Barvy astrální hmoty tvoří vibrační pole, která nosí a transportují různé energie. Bytosti v astrální dimenzi si uvědomují barevné vibrace, které nejsou přeměňovány jako v naší dimenzi na myšlenky, přímo jako stav duší. Až do čtvrté astrální dimenze jsou vibrace předmětně viditelné. Ve vyšších dimenzích se toto stává jen na výslovné přání nebo k učebním účelům. Vědomí v každé části fyzické hmoty je pronikáno dle svého vývoje odpovídající astrální hmotou. Toto platí také pro fyzickou součást člověka: ta jej pronikající astrální hmota formuje jeho astrální tělo. Jeho barvy trvale přitahují podobné barvy z jeho vědomí, která se vyvíjejí v mentální nebo kauzální sféře. Tento postup představuje dodatečný vyšší jemněhmotný vývoj.
Že astrální tělo každého člověka před vstupem do tohoto Světa, tedy také před zplozením, žije, se mi stalo zvláště zřetelnější po několika jasnozřivých sezeních, ve kterých se ozvaly duše z astrálního světa a tu přede mnou sedící návštěvnici pozdravily jako budoucí matku. Tak se dozvěděla jedna mladá žena, že příští rok otěhotní. Jemněhmotná bytost se v sezení představila a vysvětlila, co se doufá naučit skrze tuto matku. Byly to hluboce dojemné zážitky pro návštěvnici i pro mne.
Ve čtvrté astrální dimenzi existuje zóna s určitou éterickou hmotou, ve které se zdržují bytosti, které stojí krátce před novým pozemským bytím. Tato astrální hmota vypadá mléčně bílá, i když, jak mi vysvětlil můj pomocník, je ve svém stupni hustoty velmi rozdílná. Čím výše vyvinutá je bytost, která se připravuje na inkarnaci, tím jemnější a tím méně zahuštěná je ta ji obklopující astrální hmota. Také aura novorozence je mléčně bílá a zůstává nezměněna, dokud nemá malé dítě ještě žádné vědomí Já a ještě nemyslí. Jen láskyplná péče rodičů vyvolává někdy v dětské auře vznik růžového zabarvení. Teprve v průběhu vývoje vytvářejí vnitřní pocity, myšlenky a zážitky života v auře vždy ty barvy, které zrcadlí dojmy duše.
Astrální zahuštění, ve kterém se nachází bytost před svým znovuvtělením, odráží charakterové rysy. Jestliže si bytost předsevzala v pozemském životě překonávat zvláště svoje sobectví, vyjadřuje se nejprve sobectví v jeho auře v převládající hnědé barvě. Vědomí člověka, která se vyvíjejí současně v různých astrálních dimenzích, vysílají síly a pokoušejí se jej v jeho vývoji podporovat. Všechny snahy vůle, všechna duševní námaha zesilují něžné náznaky pozitivních barev žluté, modré a růžové. Tyto vibrují v jasně zářících světelných kruzích v lidské auře, jakmile je charakterová slabost překonána. Ty samé barvy jsou, když bytost opět opustila svůj fyzický šat, v astrální dimenzi nepředstavitelně krásnými vibračními a silovými poli, ve kterých se mohou její vědomí rychle vyvíjet.
Aura plně osvíceného člověka nemá již oválný tvar, nýbrž kruhový. Z jeho bytosti vyzařuje Světlo a láska Boží. Jeho život je ochota pomoci a dobrota. Všechny jeho čakry jsou probuzeny a všechny části jeho vědomí se sjednotily. Kanály k dimenzím podvědomí v astrální oblasti sluneční pleteně jsou zapečetěny. Sice si podrží rozumové vědomí své sídlo ve fyzickém těle, je však sjednoceno s Božím vědomím. Takový člověk si bere energie již jen z kauzální úrovně a proto v něm vznikají již jen nejčistší myšlenky.
V první astrální dimenzi, která odpovídá v našich představách asi peklu, vládne temnota. Zde bych chtěla připomenout, že prostorové názvy jako dimenze nebo zóny neoznačují nikdy místo, nýbrž míní stav vědomí. Tak je "peklo" rovno nepředstavitelně bolestivému stavu duše. Barevné vyzařování chamtivých, sobeckých bytostí této dimenze je strašné. Jejich aura vykazuje tmavé tóny červené, které vznikají z nečistých vášní a trvale je zužují. Myšlenky strachu vyzařují šedou a vibrace nenávisti a zlomyslnosti dovolují vznikat černým barvám. Tyto bytosti žijí jen ze síly zla. Světlo, dobré myšlenky a modlitby jsou pro ně tím nejhorším utrpením.
Z knihy Přepólování z materiálního na duchovní. Přeložila Eva Melzerová. Kompletní text i další duchovní knihy si můžete objednat na melzerov@mbox.vol.vz
12.10.2005 11:36 - Barvy - trvalý odkaz

Astrální barvy 2.díl

Bohužel existují také dnes stále ještě lidé, kteří se věnují černé magii a z touhy po moci se napojí na taková vědomí. Může se dokonce stát, že v průběhu času jimi jsou ovládáni a posedlí. Hrozné vibrace barev se potom rozšiřují také v jejich auře. Takoví lidé budou po mnoho životů příšerně trpět, než bude jejich jednání opět vyrovnáno. Téměř jsem ztrácela dech, když jsem viděla obrazy této temné dimenze a cítila jsem se duševně velmi raněna.
Proto jsem byla ráda, že mohu nakonec ještě také vidět nádhernou auru dévů. Aura těchto zářících, andělům podobných, světelných bytostí byla tak krásná, že jsem byla k slzám dojata. Tento obraz mi připomínal spíše optimálně vyvinutou čakru, než auru. Tato čistá vědomí jsou proniknuta Božím Světlem, barvy světle modrá (hluboká nábožnost), žlutá (poznání), růžová (všeobjímající láska) a fialová (odříkání z vyššího poznání) zářily v harmonické, absolutní vyrovnanosti. Jako hvězdy září o jasné letní noci na obloze, tak stále blikaly body, tak jasné, že jsem byla jako oslepena. Tato vyzařování jsou jako nejčistší vibrace modliteb, které představují pomoc pro přírodu a všechny lidské a jemněhmotné bytosti.
Barvy v astrální auře člověka jsou jako jeho jemněhmotný rukopis. Mohu zde sdělovat pouze hlavní znaky standardních barev, protože vyčíslit všechny odstíny a příměsi je nemožné. Existují také sestavy barev, které jednoduše nejsou popsatelné, jsou právě jen mimosmyslově vnímatelné. Každá dobrá myšlenka, když přichází z čistého srdce, vyjasňuje tmavé barvy, stejně jako opačně se stávají barvy temnými a matnými, když se neovládáme nebo jednáme sobecky.
Kdyby mohli všichni lidé jasnozřivě vidět barvy astrální aury, kdyby myšlenky a pocity se mohly projevit v barvách a tvarech, jaké pravdy by se objevily na denním světle! Všichni vlci by ztratili své beránčí roucho. Neupřímnost, nenávist, závist, podvodné úmysly by byly ihned pro každého viditelné a obraz společnosti by se velmi rychle změnil. Právě to se stane v Nové době, kdy mimosmyslové vnímání - tak jako dnes smyslové - bude patřit k samozřejmým nadáním každého člověka.
Když se mnoho lidí společně modlí a medituje, vznikají myšlenkami duše daleko nad prostorem nádherné tvary a barvy. Celé okolí je zahaleno jednou aurou. Právě proto je důležité neusínat bez modlitby v duši, abychom zůstali dobře ochraňování také v jemněhmotných oblastech.
Z knihy Přepólování z materiálního na duchovní. Přeložila Eva Melzerová. Kompletní text i další duchovní knihy si můžete objednat na melzerov@mbox.vol.vz
12.10.2005 11:31 - Barvy - trvalý odkaz

Astrální barvy 3.díl

Bílá
je barvou vyzařujícího Ducha, nejjemnějšího éteru. V auře člověka se vyskytuje spíše zřídka, objevuje se však často v kauzálním těle.

Purpurová červeň
je projevem upřímné vzájemné lásky a ochoty pomoci. Obětuje-li se člověk nesobecky pro druhého, září v auře růžovo-fialovo-zlaté zabarvení. Silnou hnědou se červená smísí při převládající sebelásce a při vášnivé smyslnosti. Barva červená také označuje tělesné nemoci. Krásná světle červená znamená lásku ke všemu stvořenému. Když pozdravíme den slovy: "Lásku, Světlo a blaho všem bytostem!", zazáří v naší auře světle červené vibrační pole.
Oranžová
je výrazem ctižádosti, sobectví a pýchy.

Modrá
ve všech odstínech znamená nábožnost. Je-li člověk zcela oddán bohu, září jeho aura světle modře. Sytá tmavá modř ukazuje na hlubokou víru a především na nezvratnou důvěru v Boha. Při náboženském fanatismu se může do modré přimísit černá.

Zelená
se objevuje v mnoha zabarveních a odstínech. Jemná světle zelená ukazuje, že je člověk inspirován Boží inteligencí. V olivově zelené se oproti tomu odráží inteligence, získaná poznáním. Šedozelená s černými stíny poukazuje na zchytralost a podvodné úmysly i vlivy z temných astrálních dimenzí.

Žlutá
ve spíše světlých tónech znamená vysokou intuici a rozum z vyššího poznání. Tmavá a bez lesku se projevuje žlutozelená a znamená ješitnost.

Šedá
je ve všech odstínech výrazem vnitřní samoty, opuštěnosti, smutku a strachu. Tyto barvy odráží stav duše, těžký jako olovo. Při výbuchu zlosti pronikají do šedého vibračního pole červené blesky. Pocity pomsty se projevují v temně šedivé barvě jako červené skvrny, podobné oblakům.

Hnědá
ve směsi s červenými tóny vyjevuje falešnost nebo úmysl podvést. Hnědá bez lesku znamená lakotu. Hnědá je jednou z nejhorších barev, která svazuje astrální tělo a v člověku vyvolává pocit, jako by byl pomalu dušen hadem. Staré přísloví praví: "Ještě se svou lakotou udusí." Hnědé skvrny v šedivé znamenají depresi a melancholii. Základní barva hnědozelená, proniknutá červenými čarami nebo paprsky, prozrazuje nenávist; je-li ještě posypána zelenými body, ukazuje žárlivost.

Černá
je barvou negativních vlastností. Myšlenky války a nenávisti, pohrdání jinými, bezbožnost, zlomyslnost a sprostota umožňují v auře vznik černých obláčků. Rozum, láska, uznalost a trpělivost přemění méně dobré vlastnosti na vyšší a rozzáří světle zářící barvy. Také ochota naslouchat více našemu svědomí, než rozumu, dává vzniknout nádherným barevným symfoniím.


Z knihy Přepólování z materiálního na duchovní. Přeložila Eva Melzerová. Kompletní text i další duchovní knihy si můžete objednat na melzerov@mbox.vol.vz
29.06.2005 21:39 - Barvy - trvalý odkaz


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama